با درخواست گروه قطعات خودرو عظام و دستور مقام قضایی، اداره سیزدهم آگاهی تهران بزرگ با انجام عملیات شناسایی و رصد یک ماهه، در عملیات ویژه ای یکی از بزرگترین انبارهای کالای تقلبی و قاچاق را کشف کرد.

سودجویان با قاچاق و جعل نام و نشان تجاری عظام، کالای ناایمن و نامرغوب را در بازار توزیع می کردند.

این دهمین عملیات مشترک گروه عظام و پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف کالای تقلبی و قاچاق بود.

منبع خبر:https://www.asriran.com/fa/news/700201/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3