رفیعی قائم مقام مدیرعامل گروه عظام در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو