ساعتی پیش پنجمین همایش صنعت خودرو ایران فعالیت خود را آغاز کرد.