پیام ویدئویی بنیانگذار گروه عظام به مناسبت روز خبرنگار؛ ‌‌
دعوت عباس ایروانی از کلیه اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه جهت بازدید و تهیه گزارش از کارخانجات گروه عظام