پیرو نگرانی‌های عباس ایروانی در مورد شیوع ویروس کرونا و سلامت پرسنل گروه عظام، به تاکید ایشان راس ساعت ده صبح دوم فروردین ماه ١٣٩٩ نخستین جلسه مدیران گروه قطعات خودرو هلدینگ عظام تشکیل شد.‌