مصحف شریف شفیع
هنر کتابت و کتاب آرایی ایرانی ، یکی از مهمترین جنبه های هنر ایرانی- اسلامی به شمار می رود .این هنر در دانش های عظیم ایرانیان ، اعم از کلام ، فلسفه ، اصول وفقه و ادبیات به اوج می رسد .
از میان نمونه های نفیس آثار هنری می توان به قرآن های مذهب دوره قاجار اشاره کرد که با تکیه بر شیوه نسخ نویسی ایرانی، کتابت و تذهیب گردیده است . شاید مصحف شریف شفیع از جمله مهمترین گنجینه های هنری موجود در داخل کشور است که در  در مخزن کتابخانه موزه ملی ملک نگهداری می شود .


این مصحف که در سال 1315 هجری به قلم محمد شفیع ارسنجانی و تذهیب میرزا محمود مذهب باشی در شهر شیراز در نهایت ظرافت و زیبایی تهیه گردیده و چهارمین مصحف از مجموعه نفایس قرآنی است که به همت واحد فرهنگی عظام  و شخص حاج عباس ایروانی، مرمت وبه شایسته ترین شکل و در چند قطع در کشور آلمان به چاپ رسیده است . 
در زمینه ی خط منحصر بفرد این مصحف گرانقدر می توان به قامت بلند تر حروف و مسیر گردش باز تر قلم اشاره نمود که پی آمدش حروف و کلمات ساختار محکم تر و رشیدتری یافته اند و جهت آسانی قرائت فاصله ی بین کلمات به هوشمندی انتخاب و تعیین شده است .